Vés al contingut (premeu Retorn)

Assignatures

Índex

Assignatures d'anivellamentanarIndex.png

CodiAssignaturaECTSQuadrimestreCentre
impartició
33591 Ciència de materials 5 Tardor EUETIB
33592 Electrònica 5 Tardor EUETIB
33593 Química 5 Tardor EUETIB
33594 Física 5 Tardor EUETIB
33595 Electrotècnia 5 Tardor EUETIB
33596 Termofluidomecànica 5 Tardor EUETIB

 

Assignatures transversalsanarIndex.png

CodiAssignaturaECTSQuadrimestreCentre
impartició
33543 Equips tèrmics i elèctrics 5 Tardor EUETIB
33565 Energia i medi ambient
5 Primavera EUETIB
33566 Producció, transport i distribució de combustibles
5 Primavera EUETIB
33567 Estalvi, eficiència i ús racional d'energia
5 Tardor EUETIB
33568 Producció, transport i distribució d'electricitat
5 Primavera EUETIB
33569 Recursos energètics
5 Tardor EUETIB

 

Assignatures d'especialitatanarIndex.png

Energia ElèctricaanarIndex.png

CodiAssignaturaECTSQuadrimestreCentre
impartició
33571 Electrotècnia avançada 5 Primavera ETSEIB
33573 Operació i gestió dels sistemes elèctrics de potència en un entorn 5 Tardor ETSEIB
33575 Disseny, simulació i control de màquines elèctriques 5 Tardor ETSEIB
33576 Càlcul, supervisió i control de sistemes elèctrics amb gran penetració de generació distribuïda 5 Tardor ETSEIB
33578 Accionaments elèctrics d'elevat rendiment i baix impacte ambiental 5 Tardor ETSEIB
33572 Electrònica de potència: tecnologia facilitadora de les energies renovables i la generació distribuïda 5 Primavera ETSEIB
33574 Qualitat del subministrament elèctric en sistemes de forta penetració de renovables 5 Primavera ETSEIB
33577 Generació elèctrica a partir de fonts renovables 5 Primavera ETSEIB

Energia NuclearanarIndex.png

CodiAssignaturaECTSQuadrimestreCentre
impartició
33545 Termohidràulica de centrals nuclears 5 Primavera ETSEIB
33547 Fusió nuclear 5 Primavera ETSEIB
33549 Física i tecnologia d'acceleradors de partícules 5 Tardor ETSEIB
33550 Interacció amb la matèria i detecció de les radiacions ionitzants 5 Tardor ETSEIB
33551 Impacte de les radiacions ionitzants 5 Tardor ETSEIB
33552 Aplicacions industrials i sanitàries de les radiacions ionitzants 5 Tardor ETSEIB
33580 Física del reactor nuclear 5 Tardor ETSEIB
33546 Seguretat nuclear i gestió de residus radiactius 5 Primavera ETSEIB
33548 Nous desenvolupaments de reactors nuclears de fissió 2,5 Primavera ETSEIB
33579 Simulació Monte Carlo del transport de la radiació 2,5 Primavera ETSEIB

Energies RenovablesanarIndex.png

CodiAssignaturaECTSQuadrimestreCentre
impartició
33523 Aprofitament de l'energia solar 5 Tardor UB
33524 Càlcul de sistemes solars 2,5 Tardor UB
33525 Tecnologia de plafons de silici en capa prima 2,5 Tardor UB
33526 Tecnologia de cèl.lules solars orgàniques 2,5 Tardor UB
33527 Vector hidrogen I 2,5 Primavera UB
33528 Vector hidrogen II 2,5 Primavera UB
33529 Piles de combustible 2,5 Primavera UB
33530 Aplicacions de les piles de combustible a micro i a macro escala 2,5 Primavera UB
33531 Aprofitament de l'energia minihidràulica i marina 2,5 Tardor UB
33532 Aprofitament de l'energia geotèrmica 2,5 Tardor UB
35533 Aprofitament de l'energia eòlica 5 Primavera UB
35534 Biomassa i residus 2,5 Tardor UB
35535 Biogas, biodiesel i bioetanol 2,5 Tardor UB
35536 Biocarburants de nova generació 2,5 Tardor UB

Energia TèrmicaanarIndex.png

CodiAssignaturaECTSQuadrimestreCentre
impartició
33553 Intensificació en transferència de calor i massa 5 Tardor ETSEIAT
33555 Tècniques experimentals i tractament de dades en termoenergètica 2,5 Tardor ETSEIAT
33556 Energia solar tèrmica 5 Tardor ETSEIAT
33558 Cèl.lules de combustible 2,5 Tardor ETSEIAT
33560 Acumulació d'energia tèrmica 2,5 Primavera ETSEIB
33561 Bescanviadors de calor 5 Tardor ETSEIAT
33554 Mètodes numèrics en transferència de calor i massa i en dinàmica de fluids 5 Primavera ETSEIAT
33557 Condicionament tèrmic edificis edificis bioclimàtics 2,5 Primavera ETSEIAT
33559 Motors tèrmics i combustió 5 Primavera ETSEIB
33562 Equips tèrmics generadors de calor i fred 5 Primavera ETSEIAT