Vés al contingut (premeu Retorn)

Reconeixement de crèdits

Índex

 

Definició

S'entén per reconeixement l'acceptació per part de la Comissió Acadèmica del màster dels crèdits que, havent estat obtinguts en uns ensenyaments oficials, són computats a l'efecte de l'obtenció del títol de màster universitari.

Aquest reconeixement implica l’establiment d’una equivalència pel que fa a competències específiques i/o transversals i a càrrega de treball per a l’estudiant o estudianta entre assignatures de plans d’estudis conduents a l’obtenció de títols oficials.

 

Reconeixement matèries cursades en Estudis Universitaris Oficials

S'entén per reconeixement l'acceptació per part de la Comissió Acadèmica del Màster dels crèdits que, havent estat obtinguts en uns ensenyaments oficials, són computats a l'efecte de l'obtenció del títol de Màster Universitari.

Els reconeixements s'ha de fer sempre a partir de les assignatures cursades en els estudis d'origen, mai a partir de les assignatures reconegudes, convalidades o adaptades prèviament. S'exclou de la possibilitat de reconeixement el Treball de Fi de Màster.

No es podrà realitzar cap reconeixement d'assignatures d'una titulació de grau ni de titulacions de primer cicle (diplomat, arquitecte tècnic o enginyer tècnic), ni d'assignatures de lliure elecció. En el cas d’estudis de primer i segon cicle només es podran reconèixer els crèdits corresponents a assignatures del 2n cicle d’aquests estudis.

Aquest tipus de reconeixements queden regulats per l'article 4 de la Normativa Acadèmica de Màsters Oficials. Per a més informació, segueix aquest enllaç.

 

Reconeixement de matèries cursades en Estudis Universitaris No oficials

Poden ser objecte de reconeixement els crèdits obtinguts en ensenyaments universitaris conduents a l’obtenció d’altres títols (títols propis), sempre que hi hagi una equivalència entre les assignatures d’ambdós plans d’estudis, pel que fa a competències específiques i/o transversals i a càrrega de treball per a l’estudiant o estudianta.

Per poder fer efectiu el reconeixement, les titulacions pròpies han de complir les següents condicions:

 • Han de ser de nivell de postgrau
 • Han d’estar inscrites en el Registre d'Universitats, Centres i Títols (RUCT) o haver estat aprovades pel Consell de Govern d'una universitat dins de la seva programació universitària.
 • Han de tenir una durada mínima de 60 ECTS.
 • Les condicions d'accés al títol propi objecte de reconeixement han de ser com a mínim les exigides per accedir a un títol de màster universitari.

És consideren equivalents a l’efecte del reconeixement els ensenyaments corresponents a programes de màster impartits per la Fundació Politècnica de Catalunya (FPC), tot i que no tinguin una càrrega lectiva definida en ECTS, sempre que la durada mínima d’aquests programes sigui de 450 hores lectives (45 crèdits) i sempre d’acord amb els criteris establerts a aquest efecte en aquesta normativa.

El màxim de crèdits a reconèixer són 15 ECTS optatius. Altrament, entre reconeixements de titulacions universitàries no oficials i d’experiència laboral no es poden reconèixer més de 18 ECTS (el 15% dels crèdits de que consta la titulació).

 

Reconeixement de crèdits per experiència laboral i professional

L'experiència laboral i professional acreditada pot ser reconeguda en crèdits optatius que computaran a efectes d'obtenció del títol de màster, sempre que aquesta experiència estigui relacionada amb les competències inherents a aquests estudis.

Per poder sol·licitar el reconeixement, és necessari que l'estudiant hagi realitzat tasques de caràcter tècnic en una empresa del sector de l’energia durant, com a mínim, dos anys.
Aquests crèdits no tenen qualificació i no computen a efectes de baremació de l’expedient.

El màxim de crèdits a reconèixer són 15 ECTS optatius. Altrament, entre reconeixements de titulacions universitàries no oficials i d’experiència laboral no es poden reconèixer més de 18 ECTS (el 15% dels crèdits de que consta la titulació).

 

Quadre resum de reconeixements

ConcepteTipusArticles NAMU (1)Màxim crèdits a reconèixerDocumentació Necessària

Estudis Universitaris Oficials

[2on cicle/1er i 2on cicle]

Estudis reglats 4.1
4.1.1
60
 • Instància
 • Certificat acadèmic oficial acreditatiu.
 • Pla d'estudis i programes de les assignatures, publicats pel centre corresponent i segellats pel centre

Estudis Universitaris Oficials Estrangers

[2on cicle/1er i 2on cicle]

Estudis reglats

4.1

4.1.1

60
 • Instància
 • certificat acadèmic oficial acreditatiu.
 • Pla d'estudis i programes de les assignatures, publicats pel centre corresponent, legalitzades diplomaticament (2)

Estudis Universitaris No Oficials

[títols propis]

Estudis reglats 4.1.2 15 (3)
 • Instància
 • Certificat acadèmic oficial acreditatiu.
 • Pla d'estudis i programes de les assignatures, publicats pel centre corresponent i segellats pel centre

Experiència laboral i professional

4.1.3 15 (3)
 • Instància
 • Certificat de vida laboral que acrediti la vinculació de l’estudiant o estudianta amb l’empresa.
 • Document emès per l’empresa  / ONG (*) que acrediti les tasques dutes a terme per la persona interessada així com el període en què ha fet aquestes tasques.

(*) En cas d'haver col·laborat en una Organització No guvernamental (ONG) és possible sol·licitar el reconeixement per experiència laboral i professional. En aquest cas no s'haurà d'adjuntar el certificat de vida laboral.

(1) Normativa Acadèmica de Màsters Universitaris

 

(2) Tots aquests documents han de ser oficials, originals, expedits per les autoritats competents, i han d'estar legalitzats per via diplomàtica (visats pel cònsol espanyol al país estranger i, posteriorment, pel Ministeri d'Afers Exteriors a Madrid), excepte pel que fa als documents expedits als països de la Unió Europea, que no necessiten ser legalitzats, i els expedits als estats signataris del Conveni de I'Haia del 5/10/61, que només requereixen la postil·la corresponent (legalització abreujada) per part de les autoritats competents del país. Pel que fa als documents expedits als països signataris del Conveni Andrés Bello, aprovat al 1970 i modificat al novembre de 1990, poden ser legalitzats per via diplomàtica eliminant el tràmit de la legalització per part del Ministeri d'Afers Estrangers a Madrid. Així mateix, tots han d'anar acompanyats de la seva traducció oficial al castellà o al català.
Quan les fotocòpies siguin compulsades i legalitzades per la representació diplomàtica o consular a Espanya del país del sol·licitant, no cal que vagin acompanyades dels documents originals
En total a l'expedient.

 

(3) Entre reconeixements de titulacions universitàries no oficials i d’experiència laboral no es poden reconèixer més de 18 ECTS (el 15% dels crèdits de que consta la titulació).

 

Com fer la sol·licitud

Aquest tràmit es realitza a Gestió Acadèmica de l'EUETIB.

Per iniciar-lo, has de sol·licitar l'estudi de reconeixement de crèdits i abonar la corresponent taxa administrativa (només en cas de sol·licitud de reconeixement d'assignatures de plans d'estudis universitaris) dins del termini establert en el calendari acadèmic.

El pagament de la taxa es pot realitzar a qualsevol oficina de Catalunya Caixa.

Tot seguit has de lliurar una instància de sol·licitud (que trobaràs a Gestió Acadèmica) acompanyada de diferents documents, segons el tipus de reconeixement sol·licitat.

 

Terminis per sol·licitar el reconeixement de crèdits

Pots consultar-ho en el calendari acadèmic.

 

Resolució de les sol·licituds

La Comissió Acadèmica del Màster , per delegació del rector resol les sol·licituds de reconeixement dels estudiants.

Un cop valorades les sol·licituds, notifiquem per e-mail a l'estudiant la resolució i l'informem del període de matriculació.

 

Formalització de la matrícula

En la data fixada en el calendari acadèmic, la Comissió Acadèmica del Màster emetrà la resolució de convalidació. Amb posterioritat a aquesta data i en el termini de deu dies pots passar per Gestió Acadèmica de l'EUETIB a recollir la matrícula de reconeixement de crèdits.

El preu dels crèdits reconeguts és del 20% del preu oficial del crèdit.