Vés al contingut (premeu Retorn)

Doble titulació (esp. renovables)

Definició.

El pla d'estudis del màster en Enginyeria de l'Energia consta de 120 ECTS (quatre quadrimestres amb dedicació a temps complet).

Per a un estudiant de màster UPC, una doble titulació significa obtenir dos títols de màster realitzant dos quadrimestres a la UPC (60 ECTS) i dos quadrimestres en una altra universitat (60 ECTS), havent estat prèviament admès en la universitat de destí en el marc de l'acord de "doble titulació".

Informació.

La Universitat Politècnica de Catalunya ha signat un acord de doble titulació de màster amb l'École Polytechnique (l'X).

Aquest acord s'estableix exclusivament per a estudiants que cursin a l'X el "Diplôme d'ingénieur - Ingénieur Polytechnicien" i a la UPC el Màster en Enginyeria de l'Energia, especialitat Renovables. Els cursos a l'X seran impartits en anglès i els títols que obtindran els estudiants UPC en finalitzar els estudis seran el propi de la UPC i el de l'X (Reenwable energy Science and Technology - REST-)".

Els estudiants subjectes a l'acord de doble titulació podran optar als ajuts associats al programa ERASMUS+.

Observacions: Els estudiants que no optin a la doble titulació podran fer estades de mobilitat quadrimestrals a diferents universitats estrangeres dins del programa ERASMUS+. Normalment es cursa el tercer quadrimestre i / o el treball fi de màster al quart quadrimestre. 

Per a més informació, consulteu informació de Mobilitat internacional

Places.

El nombre de places de doble titulació està limitat a 4 estudiants cada any.

Requeriments.

Els estudiants que sol·liciten la doble titulació hauran de complir els següents requisits:

 • Estar matriculats al màster en Enginyeria de l'Energia (especialitat Renovables).
 • Haver superat els 60 crèdits de primer curs acadèmic abans d'iniciar el segon curs acadèmic dels seus estudis a l'X en el marc de l'acord de doble titulació.
 • Cursar a la universitat de destí els 60 ECTS corresponents al segon curs acadèmic.
 • Acreditar el nivell B2 d'anglès.

Els candidats seran admesos per l'X tenint en compte el seu expedient acadèmic, motivació i acreditació de coneixement d'idiomes. 

Sol·licituds.

Els estudiants han de presentar la seva sol·licitud a Relacions Internacionals -Gestió Acadèmica EUETIB, en els terminis establerts.

La Comissió Acadèmica del Màster preseleccionarà un conjunt de candidats del total de preinscrits i trametrà aquestes sol·licituds juntament amb una carta de confirmació de la seva nominació a la universitat de destí (l'X), qui finalment resoldrà envers la seva possible admissió. Aquesta decisió serà inapel·lable.

 Procediment

Data / TerminiActorTràmitViaDocumentació
15 de desembre 2015 Gestió Acadèmica EUETIB, àrea de mobilitat Sessió informativa Sala d'actes EUETIB, en sesssió de 12 h i de 16 h 

Gener 2016

 

fi termini: 21/01/2016

Estudiant/a Sol·licitud doble titulació Presencial a Relacions Internacionals -Gestió Acadèmica EUETIB.
 • Sol·licitud
 • Acreditació del nivell B2 d'anglès (original i fotocòpia)
Febrer 2016 Comissió Acadèmica del Màster Preselecció de candidats  e- Secretaria
fi termini: 8/03/2015 Estudiant/a Lliurament de documentació a l'X Application online de l'X
 • Transcript of records
 • Curriculum vitae
 • Carta de motivació
 • Learning agreement
 • Acreditació idioma
30 de juny École Polytechnique (l'X) Resolució mail
 • Carta d'admissió als candidats seleccionats

  

 Matèries a cursar.

 • L'estudiant/a ha de cursar un total de 16 ECTS de Thematic courses (8 ECTS d'assignatures de la seva àrea d'especialització i 8 ECTS més d'una altra àrea)
 • L'estudiant/a ha de cursar 12 ECTS d'Optional courses
 • L'estudiant ha de cursar 3 ECTS de Seminars i els 30 ECTS que composen la  Master Thesis.
 • La selecció d'assignatures es farà d'acord amb el supervisor de l'X per assegurar la coherència del programa amb els objectius professionals.
 • No es poden matricular cursos ja realitzats a la UPC. 
 • Períodes lectius: Setembre a novembre (període 1); desembre a febrer (període 2); Març a agost (període 3).

 

TipologiaTotal ECTSÀreesCodiAssignatura1r Període (ECTS)2on Període (ECTS)3r Període  (ECTS)
Thematic courses

 

16

 

Photovoltaics

 

558B Physics of Solar Cell Devices 4
651 Thin-Film Photovoltaics 4

 652

 

Photovoltaic Technologies in Industry 4
653 Polymers for Photovoltaics 4
Energy Vectors and Storage 655 Batteries and Energy Storage 4
656 Renewable Generation of Electricity using the Thermal Cycle 4
654 Hydrogen and Energy: Production, Storage, Fuel Cells and Economic Issues 4
Energy Transmission Grid Engineering Introduction to Power Systems 4
Stochastic and Dynamic Optimization: Adaptative Storage and Delivery of Renewable Energies 4
Wind and Hydro Power 661 Wind Power
662 Fluvial and Maritime Resources for Renewable Energy 4
Fluid-structure couplings in offshore wind and marine energy 4
Optional courses 12 613 Introduction to Biomass and Bioenergy 4
665 Specialization Course in Biomass and Bioenergy 4
660 New Energies and New Markets 4

Seminars

(mandatory)

3 Topical Seminars - Overviews of Energy Production and Transmission Technologies

Master Thesis

(mandatory)

30 Language course (students must achieve French basic level)
672 Project Management, Innovation and entrepreneurship 4
Master's internship 23

  Descripció dels cursos:

http://www.master-renewable-energy.com/fichiers/tables/documents/1/course_listing_for_paris_tech_master_rest_uk160412.pdf

 

 TFM (Master Thesis).

 • El Treball de Final de màster ha de tenir l'aprovació per part d'un membre del màster UPC (pot ésser el tutor UPC o bé el director de TFM UPC si s'escau) abans de la seva matrícula.
 • El director de TFM pot pertànyer a qualsevol de les dues institucions (l'X o la UPC).
 • El TFM s'haurà de matricular en el darrer quadrimestre.
 • El contingut del TFM ha de reflectir un substancial esforç per part de l'estudiant, ja que la superació d'aquest comportarà l'aprovació del TFM en els dos plans d'estudis (UPC i X).
 • La memòria escrita del TFM s'haurà de redactar preferiblement en anglès, tot i que si hi ha acord per part d'ambdues institucions pot ésser en francès o espanyol.
 • El TFM haurà de ser defensat en les dues institucions.

 

 Taxes i preus públics.

Els estudiants admesos en el pla d'estudis de doble titulació, abans d'iniciar l'estada a l'X hauran de formalitzar la seva matrícula per internet les matrícules corresponents al primer i segon quadrimestre en els terminis establerts a aquest efecte, no havent d'abonar cap import en concepte de matrícula a l'X. 

En finalitzar els estudis, els estudiants hauran de sol·licitar el seu títol a la UPC i a l'X havent d'abonar en cada universitat la taxa corresponent a l'expedició de títol i de certificat acadèmic.

Observacions: la resta de despeses (incloses desplaçament i allotjament) seran a càrrec de l'estudiant.