Vés al contingut (premeu Retorn)

Calendari acadèmic

Curs 2015-2016

Aprovat per la Comissió Acadèmica del Màster

Índex

 

Calendari acadèmic

Quadrimestre de tardor

14 de setembre de 2015 Inici del quatrimestre
22 de desembre de 2015 Fi del quatrimestre
11 de setembre de 2015
24 de setembre de 2015
12 d'octubre de 2015
8 de desembre de 2015
25 de desembre de 2015
26 de desembre de 2015
1 de gener de 2016
6 de gener de 2016
Dies festius
(1)

Dies no lectius

(7/12/2015: no lectiu a l'ETSEIAT)

(1) Consulteu el taulons d'informació de cada centre per conèixer els dies festius locals, no lectius i el seu calendari d'obertura.

Quadrimestre de primavera

8 de febrer de 2016 Inici del quatrimestre
6 de juny de 2016 Fi del quatrimestre

25 de març de 2016

28 de març de 2016

16 de maig de 2016

24 de juny de 2016

Dies festius
21 al 28 de març de 2016 (2) Dies no lectius

(2) Consulteu el taulons d'informació de cada centre per conèixer els dies festius locals, no lectius i el seu calendari d'obertura.

 

Preinscripció

Curs acadèmic 2015-2016

1 d'abril al 12 de juny de 2015 Preinscripció
1 de juliol de 2015 Publicació del llistat d'estudiantat admès
1 al 5 de juliol de 2015 Termini d'acceptació de la plaça assignada i abonament de la taxa d'avançament de matrícula

Curs acadèmic 2016-2017

1 d'abril al 13 de juny de 2016 Preinscripció
1 de juliol de 2016 Publicació del llistat d'estudiantat admès
1 al 5 de juliol de 2016 Termini d'acceptació de la plaça assignada i abonament de la taxa d'avançament de matrícula

 

Matrícula ordinària

Quadrimestre de tardor

17 de juliol de 2015 Publicació del llistat d'ordre de matrícula
23 de juliol de 2015 Matrícula general d'estudiantat (matriculat en cursos anteriors)
21 al 23 de juliol de 2015 Període de sol·licitud d'instàncies derivades del procés de matrícula (e-secretaria)
27 de juliol de 2015 Publicació del llistat d'ordre de matrícula nou de preinscripció
4 de setembre de 2015 Matrícula ordinària d'estudiantat nou de preinscripció
7 de setembre de 2015 Resolució de les instàncies derivades del procés de matrícula. El resultat de la resolució s'implementarà automàticament i es podrà consultar a e-secretaria.
7 al 9 de setembre de 2015 Període de sol·licitud d'instàncies derivades del procés de matrícula d'estudiantat de nou accés (e-secretaria)
10 de setembre de 2015 Resolució de les instàncies derivades del procés de matrícula (estudiantat nou accés). El resultat de la resolució s'implementarà automàticament i es podrà consultar a e-secretaria
30 de setembre de 2015 Tancament de matrícula
15 d'octubre de 2015 (3) Final de termini de presentació de sol·licituds de beca

(3) Pendent d'aprovació per part del Ministeri.

Quadrimestre de primavera

1 de febrer de 2016 Publicació del llistat d'ordre de matrícula
2 de febrer de 2016 Matrícula ordinària d'estudiantat
2, 3 i 4 de febrer de 2016 Període de sol·licitud d'instàncies derivades del procés de matrícula (e-Secretaria)
5 de febrer de 2016 Resolució de les instàncies derivades del procés de matrícula. El resultat de la resolució s'implementarà automàticament i es podrà consultar a e-Secretaria.
29 de febrer de 2016 Tancament de la matrícula Final del termini de presentació de sol·licitud de beca

 

Documentació acreditativa de caràcter econòmic

Hi han certes condicions que poden afectar la teva matrícula: ajuts als estudis, bonificacions o exempcions. En cas d'estar afectat per algun d'aquests supòsits, has de lliurar a Gestió Acadèmica EUETIB la documentació específica abans de formalitzar la teva matrícula.

Quadrimestre de tardor

Juliol de 2015, abans de la matrícula Presentació autorització SEPA. (4)
Juliol de 2015, abans de la matrícula Presentació de sol·licituds i documentació acreditativa de caràcter econòmic per ajuts als estudis: estudiantat general (matriculat en cursos anteriors)
7 de setembre de 2015 Presentació de sol·licituds i documentació acreditativa de caràcter econòmic per ajuts als estudis: estudiantat nou

(4) El 28 de febrer de 2015 ha entrat en funcionament SEPA (Zona Única de Pagaments en Euros). Per això, a partir del curs 2015/2016, per realitzar pagaments domiciliats, fraccionats i devolucions si s'escau, és imprescindible lliurar a la Universitat una ordre de domiciliació signada pel titular del compte i l'estudiant.

Els estudiants matriculats en cursos anteriors poden descarregar l'imprès a través d'e-Secretaria. L’Ordre SEPA presentat serà vigent durant tots els estudis. Només en cas de canvi de número de compte o de titular, l’estudiant haurà de tornar a presentar-ho.

Quadrimestre de primavera

Gener de 2016, abans de la matrícula Presentació documentació acreditativa de caràcter econòmic per ajuts als estudis
Gener de 2016, abans de la matrícula Presentació autorització SEPA

Documentació que cal presentar

Família nombrosa:

Original i fotocòpia del títol vigent. Aquest document es lliura la primera vegada i no cal tornar-lo a presentar fins que, un cop caducat, es renovi.

Les famílies nombroses de categoria general que presentin un títol on no consti el nombre de fills han d'adjuntar un certificat emès pel Departament d'Acció Social i Ciutadania que acrediti el nombre de fills d'aquesta unitat familiar. Aquest certificat s'expedeix de manera gratuïta.

Matrícula d'Honor batxillerat/COU i a la universitat:

Certificat expedit pel centre de secundària on consti aquesta situació.

Premis de Olimpíades en camps del coneixement, reconegudes per la universitat:

Document acreditatiu.

Persones amb un grau mínim de minusvalidesa d'un 33%:

Certificat de l'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials o Organisme equivalent a la resta de Comunitats Autònomes.

Víctimes d'actes terroristes:

Presentació de la resolució administrativa corresponent i, en el cas del/de la cònjuge i els fills o filles, s'ha d'adjuntar, a més, el llibre de família.

Víctimes de violència de gènere:

Els documents acreditatius de la situació, d'acord amb el decret de preus, i el llibre de família en el cas de fills o filles.

 

Reconeixement de crèdits (Convalidacions)

Quadrimestre de tardor

1 al 31 de juliol de 2015 i del 3 al 4 de setembre de 2015 Termini de sol·licituds
20 i 21 d'octubre de 2015 Modificació de matrícula (estudiantat afectat per reconeixement d’assignatures)

Quadrimestre de primavera

1 de desembre de 2015 al 15 de gener de 2016 Termini de sol·licituds
23 i 24 de febrer de 2016 Modificació de matrícula (estudiantat afectat per reconeixement d’assignatures)

Documentació que cal presentar

Per la sol·licitud de reconeixement de crèdits d'estudis espanyols:
 • Sol·licitud.
 • Certificació acadèmica personal (original o fotocòpia compulsada).
 • Pla d'estudis i programes de les assignatures, publicats pel centre corresponent.
 • Rebut de pagament de la taxa d'estudi de sol·licitud de convalidació o adaptació.
Per la sol·licitud de reconeixement de crèdits d'estudis estrangers:
 • Sol·licitud.
 • Títol oficial o certificat oficial acreditatiu.
 • Certificació acadèmica personal (original o fotocòpia compulsada).
 • Pla d'estudis i programes de les assignatures, publicats pel centre corresponent.

  Tots aquests documents han de ser oficials, originals, expedits per les autoritats competents, i han d'estar legalitzats per via diplomàtica (visats pel cònsol espanyol al país estranger i, posteriorment, pel Ministeri d'Afers Exteriors a Madrid), excepte pel que fa als documents expedits als països de la Unió Europea, que no necessiten ser legalitzats, i els expedits als estats signataris del Conveni de I'Haia de 5 d'octubre de 1961, que només requereixen la postil·la corresponent (legalització abreujada) per part de les autoritats competents del país.

   

  Pel que fa als documents expedits als països signataris del Conveni Andrés Bello, aprovat al 1970 i modificat al novembre de 1990, poden ser legalitzats per via diplomàtica eliminant el tràmit de la legalització per part del Ministeri d'Afers Estrangers a Madrid. Així mateix, tots han d'anar acompanyats de la seva traducció oficial al castellà o al català. Quan les fotocòpies siguin compulsades i legalitzades per la representació diplomàtica o consular a Espanya del país del sol·licitant, no cal que vagin acompanyades dels documents originals.

   

  Tots els documents expedits a l'estranger hauran d'anar acompanyats de la traducció oficial al castellà o al català. La traducció oficial es pot fer:

  1. Mitjançant un traductor jurat o traductora jurada, que ha de tenir l'autorització corresponent o ha d'estar inscrit a Espanya.
  2. Mitjançant qualsevol representació diplomàtica o consular de l'Estat espanyol a l'estranger.
  3. Mitjançant la representació diplomàtica o consular a Espanya del país del qual té la ciutadania la persona que fa la sol·licitud o del país del qual procedeix el document.
  4. Mitjançant traductor oficial a l'estranger, la signatura del qual estigui degudament legalitzada.

   

  Quan les fotocòpies siguin compulsades i legalitzades per la representació diplomàtica o consular a Espanya del país del sol·licitant, no cal que vagin acompanyades dels documents originals.

 • Còpia compulsada del document que acrediti la identitat i nacionalitat del sol·licitant, expedit per les autoritats competents del país d'origen o de procedència o per les autoritats espanyoles competents en matèria d'estrangeria. En el cas de ciutadans i ciutadanes espanyols, fotocòpia compulsada del DNI.
 • Rebut de pagament de la taxa d'estudi de sol·licitud de convalidació o adaptació.
Per la sol·licitud d'estudi de reconeixement de crèdits cursats en ensenyaments universitaris no oficials (títols propis):
 • Sol·licitud.
 • Títol oficial o certificat oficial acreditatiu.
 • Certificació acadèmica personal.
 • Pla d'estudis i programes de les assignatures, publicats pel centre corresponent.
 • Còpia compulsada del document que acrediti la identitat i nacionalitat del sol·licitant, expedit per les autoritats competents del país d'origen o de procedència o per les autoritats espanyoles competents en matèria d'estrangeria. En el cas de ciutadans i ciutadanes espanyols, fotocòpia compulsada del DNI.
Per la sol·licitud d'estudi de reconeixement de crèdits per experiència laboral o professional:
 • Sol·licitud.
 • Contracte laboral.
 • Certificat de vida laboral expedit per la Tresoreria de la Seguretat Social actualitzat (màxim 15 dies abans de l'inici del termini de sol·licituds).
 • Document emès per l'empresa que acrediti les tasques dutes a terme per la persona interessada així com el període en què les ha dut a terme.
 • En el cas que el propi estudiant sigui el responsable de l'empresa, haurà d'aportar la certificació de treballador autònom.

 

Reconeixement de la competència en tercera llengua

Quadrimestre de tardor

1 al 30 d'octubre de 2015 Termini de presentació de sol·licituds de reconeixement de la competència en tercera llengua
19 de novembre de 2015 Resolució de competència en tercera llengua. El reconeixement, en cas de resolució positiva, restarà incorporada a l'expedient acadèmic

Quadrimestre de primavera

1 al 8 d'abril de 2016 Termini de presentació de sol·licituds de reconeixement de la competència en tercera llengua
28 d'abril de 2016 Resolució de competència en tercera llengua. El reconeixement, en cas de resolució positiva, restarà incorporada a l'expedient acadèmic

Documentació que cal presentar

 • Sol·licitud.
 • Certificat de nivell B2.2 o superior. Aquest certificat es pot haver obtingut per la superació d'un curs o per la superació d'un examen específic. En ambdós casos ha de ser un certificat inclòs en la taula de reconeixement d'idiomes de la UPC.
 • Expedient acadèmic de la titulació de Grau (únicament des titulats per la Universitat Politècnica de Catalunya).

 

Pràctiques en empresa

Pràctiques curriculars optatives i practiques extracurriculars

16 de setembre de 2015 a 15 de setembre de 2016 Període de realització de pràctiques
10 dies abans de l'inici de les pràctiques Final del termini de tramitació de convenis de pràctiques
5 dies després del lliurament del conveni signat Matrícula de borsa de crèdits de pràctiques (e-Secretaria). (5)
10 dies després de finalitzar les pràctiques Final del termini de presentació d'informes d'avaluació de pràctiques. (6)
10 dies després de lliurar els informes d'avaluació Avaluació de pràctiques optatives curriculars (e-Secretaria).
Avaluació de pràctiques extracurriculars. (7)

(5) A partir del dia 15 de juliol no es tramitaran convenis que hagin de tenir efecte durant els mesos de juliol, agost, i primera setmana de setembre.

 

(6) Només en el cas de pràctiques curriculars optatives. El pagament s'ha de fer efectiu abans de 5 dies del dia de matrícula. L'imprès de matrícula s'ha de descarregar des d'e-Secretaria.

 

(7) Passat un mes des de la finalització de les pràctiques sense que s'hagi presentat a Gestió Acadèmica l'informe de l'empresa i la sol·licitud d'avaluació de pràctiques, aquestes constaran com a “No Presentat”.

Documentació que cal presentar

Tramitació de convenis de pràctiques:
 • Sol·licitud.
 • Projecte formatiu signat per l'entitat
 • Sol·licitud de pràctiques externes (especificant si són curriculars o extracurriculars)
 • Vistiplau de la Comissió Acadèmica del Màster (en cas que siguin pràctiques curriculars)
 • Conveni de pràctiques signat per l'entitat i per l'estudiant
Matrícula de borsa de crèdits de pràctiques curriculars optatives:
 • L'annex II: sol·licitud de matrícula de pràctiques en empresa
Presentació d'informes d'avaluació de practiques:
 • Sol·licitud.
 • Informe de l'estudiant

 

Programes de mobilitat internacional

Quadrimestre de primavera

Poden existir programes de mobilitat o d’intercanvi que segueixen el seu propi calendari. Per a més informació, adreceu-vos a Gestió Acadèmica EUETIB.

2a quinzena del mes d'octubre de 2015 Reassignació de places vacants per estades de mobilitat al quadrimestre de primavera del curs acadèmic 2014-15
A partir del 16 de febrer de 2016 Convocatòria de places per estades de mobilitat al curs acadèmic 2015-16
2 al 6 de març de 2016 Assignació de places de mobilitat

 

Treball de Fi de Màster (TFM)

Tràmits de registre de TFM

Quadrimestre de tardor

3 al 27 de novembre de 2015 Registre del títol de TFM (a matricular en el quadrimestre de primavera del curs actual o següents quadrimestres)
27 de novembre de 2015 Fi del termini de sol·licitud d’esmenes de dades que consten al registre de títol TFM a defensar en l’actual quadrimestre

Quadrimestre de primavera

Del 6 al 26 d'abril de 2016 Registre del títol de TFM (a matricular en el quadrimestre següent o següents quadrimestres)
29 d'abril de 2016 Fi del termini de sol·licitud d’esmenes de dades que consten al registre de títol TFM a defensar en l’actual quadrimestre

Tràmits de defensa de TFM (Covocatòria ordinària)

Quadrimestre de tardor

11 de gener de 2016 Dipòsit del TFM
18 al 26 de gener de 2016 Avaluacions TFM (defensa)

Quadrimestre de primavera

8 de juny de 2016 Dipòsit del TFM
20 al 29 de juny de 2016 Avaluacions TFM (defensa)

Tràmits de defensa de TFM (Convocatòria addicional)

Si l’estudiant no fa la sol·licitud en el termini establert, es considerarà que opta per fer una matrícula ordinària en futurs quadrimestres. En aquest cas, la qualificació del TFM matriculat serà un “NP” i la següent matrícula ordinària implicarà el pagament complet, amb el recàrrec corresponent per repetició.

 

En cas que es produeixi un canvi de projecte, no es podrà fer la matrícula addicional.

 

Per a més informació, consulteu l’apartat de matrícula de TFM (apartat 3.12 NAMU).

Quadrimestre de tardor

9 de juny de 2016 Fi del termini de sol·licitud de matrícula addicional de TFM
31 de juliol de 2016 La matrícula s'implementarà automàticament. L'estudiant haurà de descarregar des d e-Secretaria la taxa de matrícula i fer l'abonament
14 d'octubre de 2016 Dipòsit de TFM
24 al 28 d'octubre de 2016 Avaluacions de TFM (defensa)

Quadrimestre de primavera

11 de gener de 2016 Fi del termini de sol·licitud de matrícula addicional de TFM
19 de febrer de 2016 La matrícula s'implementarà automàticament. L'estudiant haurà de descarregar des d e-Secretaria la taxa de matrícula i fer l'abonament
26 d'abril de 2016 Dipòsit de TFM
Del 9 al 13 de maig de 2016 Avaluacions de TFM (defensa)

Quadrimestre de tardor del següent curs acadèmic (2016-17)

Si l'estudiant no fa la sol·licitud en el termini establert, es considerarà que l'estudiant opta per fer una matrícula ordinària en futurs quadrimestres. En aquest cas, la qualificació del TFM matriculat serà un “NP” i la següent matrícula ordinària implicarà el pagament complet, amb el recàrrec corresponent per repetició.

 

En cas que es produeixi un canvi de projecte, no es podrà fer la matrícula addicional.

 

Per a més informació, consulteu l'apartat de matrícula de TFM (apartat 3.12 NAMU)

8 de juny de 2016 Termini de sol·licitud de matrícula addicional de TFM per a estudiant que ha fet la primera matrícula de TFM en el quadrimestre de primavera del curs acadèmic 2016-17.

Avaluació

Quadrimestre de tardor

7 al 20 de gener de 2016 Període d’exàmens
18 al 27 de gener de 2016 Període de reavaluació
26 de gener de 2016 Data límit de recepció a Gestió Acadèmica d'informes d'avaluació de les assignatures
29 de gener de 2016 Actes d'avaluació (el resultat es podrà consultar a través d'e-Secretaria). Expedició de certificats i de resguard del títol.
3 de febrer de 2015 Final de termini per sol·licitar continuïtat d'estudis. No aptes 1r any acadèmic.
4 de febrer de 2016 Final de termini de reclamació dels resultats de l'avaluació

Quadrimestre de primavera

8 a 21 de juny de 2016 Període d’exàmens
20 al 27 de juny de 2016 Període de reavaluació
27 de juny de 2016 Data límit de recepció a Gestió Acadèmica d'informes d'avaluació de les assignatures
1 de juliol de 2016 Actes d'avaluació (el resultat es podrà consultar a través d'e-Secretaria). Expedició de certificats i de resguard del títol.
6 de juliol de 2016 Final de termini de reclamació dels resultats de l'avaluació
18 de juliol de 2016 Final del termini per sol·licitar continuïtat d'estudis. no aptes de 1r any acadèmic