Vés al contingut (premeu Retorn)

Competències

En acabar el màster, els postgraduats i postgraduades seran capaços de:

Competències transversals

Les competències transversals descriuen allò que un titulat o titulada és capaç de saber o fer en acabar el seu procés d'aprenentatge, amb independència de la titulació. Les competències transversals establertes a la UPC són emprenedoria i innovació, sostenibilitat i compromís social, coneixement d'una tercera llengua (preferentment l'anglès), treball en equip i ús solvent del recursos d'informació.

Especialitat Elèctrica:

 • Aplicar criteris tècnics i econòmics en la selecció de l’equip elèctric més adient per a una determinada aplicació.
 • Dimensionar equips i instal·lacions elèctriques.
 • Reconèixer i valorar les aplicacions tecnològiques més novedoses en l’àmbit de la producció, transport, distribució, emmagatzematge i us de l’energia elèctrica.

Especialitat Renovables:

 • Entendre el paper de les energies renovables en el context del sistema energètic mundial i regional, les seves connotacions econòmiques, socials i ambientals, així com l'impacte de les tecnologies en un context local i global i és capaç d’elaborar judicis valoratius sobre les oportunitats, les amenaces i les barreres en la seva utilització.
 • Conèixer de les organitzacions rellevants, els principals projectes en l'àmbit internacional, les principals fonts d'informació, el mercats energètics i els marcs regulatoris relacionats amb l’aprofitament de les fonts renovables d’energia.
 • Ser capaç de realitzar de forma eficient l'obtenció i l’anàlisi de dades de recursos renovables d'energia per al disseny i l’avaluació de solucions tecnològiques relacionades amb l'aprofitament de recursos renovables d'energia.
 • Ser capaç de dur a terme estudis de viabilitat, consultories i projectes d'enginyeria relacionats amb l’aprofitament de les fonts renovables d’energia en diferents sectors productius i de serveis, treballant en equips internacionals i multidisciplinaris.
 • Conèixer les principals línies de recerca i desenvolupament en l'àmbit de les energies renovables i ser capaç d’aportar idees innovadores per al desenvolupament de nous productes i serveis, així com d’integrar-se en equips de recerca i d’iniciar estudis de doctorat en aquest àmbit.

Especialitat Gestió de l’Energia:

 • Entendre, descriure i analitzar, de forma clara i àmplia el funcionament dels mercats energètics.
 • Ser capaç de portar a terme la contractació de subministraments energètics de forma optimitzada.
 • Ser capaç de portar a terme projectes relacionats amb la gestió de l’energia en diferents sectors productius i de serveis, reconeixent i valorant els avenços i novetats en aquest camp i aportant idees novedoses.

Especialitat Tèrmica:

 • Assolir una formació especialitzada en les matèries que constitueixen la base tecnocientífica de la recerca i el desenvolupament en el camp de l'enginyeria tèrmica.
 • Disposar d’uns fonaments científics operatius, és a dir, que permetin resoldre correctament i amb una base racional, els problemes de disseny i construcció d'equips d'aplicació industrial destinats a la generació,  la transferència o l'aprofitament d'energia tèrmica.
 • Conèixer la formulació matemàtica i les eines actuals de resolució de fenòmens de transferència de calor i massa, i aplicar aquests coneixements al càlcul i disseny de sistemes i equips tèrmics, per tal d'optimitzar-ne l'eficiència energètica i reduir-ne l'impacte ambiental.

Els estudiants matriculats en el màster que cursin l'especialitat Tèrmica podran obtenir un perfil més de recerca o més professional, segons les assignatures que triïn i el tipus de projecte - treball que facin. El seu perfil serà apropiat per treballar tant en el àmbit de les energies tèrmiques  convencionals com en el àmbit de les energies  tèrmiques renovables