Vés al contingut (premeu Retorn)

Normativa de Treballs de Final de Màster

Índex

 

Introducció

A la darrera etapa dels estudis de Màster d’Enginyeria de l’Energia, l’estudianta o estudiant ha de realitzar un Treball de Fi de Màster de 30 crèdits de dedicació efectiva. El treball ha de ser una síntesi de les capacitats adquirides en el procés formatiu.

El TFM estarà orientat a l'avaluació de competències pròpies associades al títol.

La realització del TFM ha d'estar supeditada a la Normativa Acadèmica dels Màsters Universitaris de la UPC que aprova anualment el Consell de Govern de la Universitat i ha de complir amb els requisits establerts a les normes específiques elaborades per la Comissió Acadèmica del Màster.

 

Definició i Objectius

L'objectiu del Treball Final de Màster és el de realitzar un treball individual que apliqui i integri els coneixements adquirits al llarg de la titulació, permetent així, l'avaluació integral de la capacitat professional i grau de formació científic-tecnològica de l'alumne com a requisit previ a la consecució del títol de Màster en Enginyeria en Energia.

Tot Treball Final de Màster serà nomenat amb un títol i tindrà uns objectius específics, que es pretendran assolir amb el Treball a realitzar en uns terminis concrets. Un cop acabat el Treball, l'alumne amb la supervisió d'un Director, haurà de fer una memòria escrita on es reflectiran els objectius, la metodologia emprada, els resultats obtinguts i les conclusions.

El temps de realització del Treball Final de Màster (30 crèdits ECTS) implica per a cada estudiant una dedicació orientativa d’entre 800 i 900 hores.

 

Requisits

 • La matrícula del TFM es realitza prèviament a la defensa pública del TFM.
 • Cada Treball Final de Màster tindrà un Director com a responsable, que assessorarà i dirigirà a l'alumne en la globalitat del Treball. Caldrà l'autorització del director per poder presentar la memòria del Treball Final de Màster a una Comissió avaluadora abans de procedir, en els terminis assenyalats, a la seva defensa pública.
 • Per a la defensa del Treball Final de Màster és necessari que l’alumne tingui tots els crèdits aprovats.
 • En cas que l’alumne opti per una especialitat, el TFM s’haurà d’emmarcar en aquesta.

 

Organització

El Coordinador o la Coordinadora del Màster en Enginyeria en Energia recollirà les propostes del PDI dels Departaments i Instituts implicats en la docència d’aquests estudis. Al principi de cada semestre es farà pública una llista dels possibles Treballs Final de Màster on hi figurarà el títol del Treball, el nom del director proposant i unitat bàsica d’adscripció orgànica, així com, una breu descripció temàtica. La llista dels Treballs es publicarà a la web del Màster en Enginyeria en Energia i quedarà dipositada en la Secretaria del Màster.

Tots els alumnes que tinguin més del 50% dels crèdits d’assignatures obligatòries i optatives del Màster aprovats, i que es matriculin de la resta de crèdits d’assignatures, podran sol·licitar, després de fer-se pública la llista de Treballs proposats, l'assignació d'un tema i d'un director de treball mitjançant imprès disponible a la secretaria del Màster.

El Coordinador del Màster aprovarà, a proposta del Director, sobre l’assignació definitiva dels Treballs.

En el cas que el Treball Final de Màster es realitzi en una empresa, es seguirà la normativa vigent de pràctiques en empreses. En aquest cas, el responsable de l'alumne a l'empresa actuarà com a co-director, juntament amb un director pertanyent a un dels Departaments o Instituts universitaris implicats en l'ensenyament.

El director d'un Treball Final de Màster podrà advertir per escrit, a un alumne, si, aquest no compleix els plans de Treball previstos. De mantenir-se la situació, el director del Treball Final de Màster podrà sol·licitar al Coordinador, mitjançant escrit raonat, l'anul·lació de l'assignació del Treball.

En cas de força major, l'alumne podrà sol·licitar el canvi de títol o de director de Treball Final de Màster. La sol·licitud serà presentada al Coordinador, un cop informat el director del treball original.

 

Enregistrament del TFM

L’alumne formalitzarà a la Secretaria del Màster l’enregistrament del TFM en els terminis establerts.

 

Matrícula del TFM

L'alumne podrà matricular-se del Treball Final de Màster sempre que compleixi els criteris esmenats amb anterioritat.

A cada curs acadèmic s’estableixen els períodes de matrícula, lliurament de la Memòria, i de defensa pública. La matriculació dóna dret a una presentació i defensa durant el semestre en què s’ha formalitzat.

Un cop lliurada la memòria, el Treball serà defensat públicament per l'alumne davant d'una Comissió Avaluadora, que el qualificarà. En el punt 7 es defineixen les característiques de la Comissió Avaluadora.

En el cas que l'alumne no realitzi la defensa pública del seu treball dins del termini establert, podrà tornar a matricular el TFM, conservant el mateix treball i director.

 

Dipòsit del TFM i defensa pública

La defensa pública d'un Treball Final de Màster es podrà efectuar, en els períodes lectius habilitats durant el curs acadèmic. En la data fixada al Calendari Acadèmic, l'estudiant haurà de dipositar a la Secretaria del Màster la següent documentació:

 • Un exemplar del TFM en format A-4 en una caixa de projectes adequada a aquest format. Aquest exemplar haurà d’incloure també la portada, el full d'acceptació de presentació del treball per part del director i l’acta d’avaluació del treball (tots aquests formularis estan disponibles en el web del Màster).
 • CD/DVD amb tot el TFM gravat en format PDF (en un o diversos documents). A la caràtula constarà com a mínim l'autor, el tutor i el títol. En aquest suport s'inclourà també un document resum que es remetrà la Coordinador o coordinadora.
 • L’Informe del Director extern, en el seu cas.
 • El document d'autorització per a la difusió de treballs acadèmics UPCommons

 

Entre el dipòsit i la defensa haurà de transcórrer vuit dies hàbils com a mínim. La memòria en CD/DVD del TFM es farà arribar des de Gestió Acadèmica a la Biblioteca de l’EUETIB per tal que la incorpori al dipòsit digital obert de treballs acadèmics de UPCommons.

La difusió de l’obra es realitzarà per defecte sota la llicència Reconeixement No Comercial Sense Obra Derivada (1) de Creative Commons, o similar (2). En cas de que l’autor o autora i/o director o directora del TFM no vulguin, per raons de confidencialitat o altres, dipositar el document a UPCommons, caldrà informar a la Biblioteca de l’EUETIB perquè no en faci difusió fins després de deu anys de la seva defensa, prorrogables a petició de l’estudiant i/o del director.

Un cop realitzada l'exposició de la memòria en un temps màxim de 40 minuts i la seva defensa pública en un temps màxim d'una hora, després de la deliberació de la Comissió avaluadora, el secretari complimentarà l'acta corresponent. L'acta i un exemplar de la memòria, que restarà a la Secretaria del Màster, seran signats per tots els membres de la Comissió, fent-hi constant la qualificació.

La qualificació serà com la de qualsevol altra assignatura de l'ensenyament.

 

(1) El Coordinador o la coordinadora del Màster establirà la composició de la Comissió Avaluadora, el president o presidenta de la qual donarà a conèixer a la Secretaria el lloc, dia i hora de la defensa pública, amb una antelació de 72 hores hàbils.

(2) En cas d'un imprevist degudament justificat pel president o presidenta de la Comissió Avaluadora, podrà excusar-se la presència d'un dels seus membres. En aquest cas es designarà un membre suplent.

 

Comissió avaluadora

La funció de la Comissió Avaluadora serà la de qualificar el Treball presentat.

Les comissions avaluadores seran nomenades pel Coordinador o coordinadora del Màster, escoltat el director del treball.

La comissió Avaluadora estarà formada per tres PDI dels Departaments i Instituts que imparteixen docència a l'Ensenyament, amb l’eventual participació d’un membre extern de les entitats col·laboradores. Es nomenarà també un membre suplent. Tots els membres de la Comissió s'escolliran en funció de la temàtica del treball, podent-hi estar inclòs el director del treball. Entre els membres de la Comissió s'assignaran els càrrecs de president, secretari i vocal.

La composició de la Comissió Avaluadora serà comunicada oficialment a l'interessat i als propis membres.

 

Directors de Treball Final de Màster

El Director d'un Treball Final de Màster serà un PDI dels Departaments o Instituts que tenen assignada docència en l'Ensenyament del Màster en Enginyeria en Energia. En cas de que el director no sigui un PDI d'algun Departament o Institut implicat en la docència de l'Ensenyament, caldrà anomenar un co-director que ho sigui.

El(s) Director(s) serà el responsable de decidir quan el Treball Final de Màster és apte per a la seva presentació pública davant de la Comissió Avaluadora.

 

Memòria del Treball

Es lliurarà 1 còpia de la Memòria escrita en format A4 i la còpia íntegra del Treball Final de Màster en suport CD/DVD (en un format universal tipus PDF). L’exemplar imprès haurà d'anar inclòs en una capsa de projectes, amb el títol i nom de l'alumne impresos en una etiqueta enganxada al llom; a la caràtula del CD/DVD hi constarà, com a mínim l'autor, el tutor i el títol.

L'enquadernació de la memòria és lliure però la portada ha de seguir un model determinat. El darrer full de la memòria ha de ser el full de qualificació. Tant el model de portada com el full de qualificació estan disponibles en el web del Màster.

Per a més informació, veieu l’apartat “Dipòsit del TFM i defensa pública”.

 

Estructura de la Memòria del Treball

La memòria escrita no podrà excedir d’una longitud màxima de 100 pàgines i constarà de:

 • Portada, segons model publicat al web.
 • Una primera pàgina on hi consti la signatura del(s) director(s) del treball (doc)
 • Una segona pàgina amb un resum de la memòria (un màxim 100 paraules).
 • Un índex dels continguts de la memòria.
 • Bibliografia utilitzada.
 • L'últim capítol inclourà les conclusions on es relacionaran els objectius assolits, els no assolits, així com, possibles millores.
 • Full de qualificació, ha de ser el darrer de la memòria.
 • Tota la documentació addicional a la memòria (llistats, planells, CD... ) es lliurarà com a annexes a la memòria.
 • L'enquadernació és lliure.

L'estudiant lliurarà un resum en format electrònic d'un màxim de 5 pàgines (inclòs al DVD que ha lliurarà en el dipòsit), que será remés al Coordinador o coordinadora del Màster.

 

Avaluació del Treball Final de Màster

L'avaluació del treball es farà en base a una memòria i d'una presentació oral de la mateixa. En aquells casos en que es realitzi un prototipus de maquinari i/o programari es farà una demostració tècnica del seu funcionament i un estudi econòmic, si escau. En tots els casos es valorarà si l'estudiant ha analitzat les possibles aplicacions del treball a desenvolupar.