Vés al contingut (premeu Retorn)

Passos a seguir per tramitar un conveni

Tramitació de pràctiques externes

L'estudiant que vol realitzar pràctiques externes, ha de sol·licitar el vistiplau del seu tutor acadèmic i, a través d'aquest, el vistiplau de la Comissió Acadèmica del Màster.

L'estudiant haurà de presentar al tutor acadèmic la següent documentació:

En cas que obtingui el vistiplau del tutor i de la Comissió Acadèmica del Màster, haurà d'aportar a Gestió Acadèmica EUETIB, amb una mínima antelació de 7 dies respecte de l'inici del conveni, la següent documentació:

  • Sol·licitud omplerta i signada per l'estudiant.
  • Document de vistiplau de la Comissió Acadèmica
  • Projecte formatiu omplert i signat pel tutor de l’empresa (Annex I) i segellat per l’empresa.
  • Imprès de conveni complimentat, en tots els seus camps posant cura en els punts 2, 3, 4 i 8 (2 = hores i període; 3 = quantitat percebuda mensualment; 4 = quantitat percebuda total, etc.; i 8 = total de crèdits reconeguts: 15 crèdits), signat i segellat per l’empresa i l’estudiant.

El conveni s'ha de presentar sempre una setmana abans de començar a treballar. No s'acceptaran en cap cas convenis amb data de començament anterior a la data de presentació.

Un cop tramitat per l'Escola, l'estudiant es compromet a venir a recollir-lo i lliurar-li una còpia signada a l'empresa. En el cas de les pràctiques curriculars, a més a més, Gestió Acadèmica formalitzarà la corresponent matrícula.

 

Circumstàncies a tenir en compte per tramitar un conveni de cooperació educativa

Període establert per fer pràctiques en les empreses que es considera Curs Acadèmic Escolar, és el comprés entre el dia 15-9 de l’inici d’un curs fins al 14-9 de l'any següent.

  • Els convenis de cooperació educativa es poden realitzar al llarg de tot l'any acadèmic amb un màxim de 900 hores. L'estudiant no podrà excedir les 1800h de dedicació a convenis de pràctiques al llarg dels seus estudis.
  • Totes les modificacions que es produeixin en les condicions inicials del conveni de cooperació educativa, així com les baixes definitives i les sol·licituds de pròrroga s’hauran de comunicar amb un mínim de 15 dies d’antelació.
  • No es podran acceptar modificacions d’un curs acadèmic finalitzat.
  • Els convenis s’han de presentar a Gestió Acadèmica, amb 7 dies d’antelació a la data d’inici de les pràctiques.
  • Qualsevol conveni que no estigui degudament complimentat, no serà acceptat.