Vés al contingut (premeu Retorn)

2013-14: Calendari Acadèmic del Màster d’Enginyeria en Energia

Any acadèmic 2013/2014

Aprovat per la Comissió Acadèmica del Màster

 

Índex

 

Calendari acadèmicanarIndex.png

Semestre de tardor (1)anarIndex.png

16 de setembre de 2013 Inici del semestre
13 de gener de 2014 Fi del semestre
11 de setembre de 2013
12 d'octubre de 2013
1 de novembre de 2013
6 de desembre de 2013
8 de desembre de 2013
25 de desembre de 2013
26 de desembre de 2013
1 de gener de 2014
6 de gener de 2014
Dies festius
(2) Dies no lectius

 

(1) Al semestre de tardor, a efectes lectius, dos dies (dates a determinar) seran considerats "divendres" per recuperar les classes dels divendres festius.
(2) Consulteu el taulons d'informació de cada centre per conèixer els dies festius locals, no lectius i el seu calendari d'obertura.

Semestre de primaveraanarIndex.png

17 de febrer de 2014 Inici del semestre
6 de juny de 2014 Fi del semestre

18 d'abril de 2014

21 d'abril de 2014

1 de maig de 2014

9 de juny de 2014

24 de juny de 2014

Dies festius

Consulteu el taulons d'informació de cada centre per conèixer els dies festius locals, no lectius i el seu calendari d'obertura.

Del 25 al 31 de març de 2013 (Setmana Santa)

De l'1 de juliol al 31 d'agost de 2013 (Estiu)

Dies no lectius (3)

(3) Consulteu el taulons d'informació de cada centre per conèixer els dies festius locals, no lectius i el seu calendari d'obertura.

Matrícula ordinàriaanarIndex.png

Semestre de tardoranarIndex.png

19 de juliol de 2013 Publicació del llistat d'ordre de matrícula
26 de juliol de 2013 Matrícula ordinària d'estudiantat
23 al 26 de juliol de 2013 Període de sol·licitud d'instàncies derivadesdel procés de matrícula (e-Secretaria)
4 de setembre de 2013 Resolució de les instàncies derivades del procés de matrícula. El resultat de la resolució s'implementarà automàticament i es podrà consultar a e-secretaria.
30 de setembre de 2013 Tancament de matrícula
15 d'octubre de 2013 (4) Final de termini de presentació de sol·licituds de beca

(4) Pendent d'aprovació per part del Ministeri.

Semestre de primaveraanarIndex.png

3 de febrer de 2014 Publicació del llistat d'ordre de matrícula
6 de febrer de 2014 Matrícula ordinària d'estudiantat
4, 5, i 6 de febrer de 2014 Període de sol·licitud d'instàncies derivades del procés de matrícula (e-Secretaria)
14 de febrer de 2014 Resolució de les instàncies derivades del procés de matrícula. El resultat de la resolució s'implementarà automàticament i es podrà consultar a e-Secretaria.
28 de febrer de 2014 Tancament de la matrícula Final del termini de presentació de sol·licitud de beca

 

Documentació acreditativa de caràcter econòmicanarIndex.png

Hi han certes condicions que poden afectar la teva matrícula: ajuts als estudis, bonificacions o exempcions.

 

En cas d'estar afectat per algun d'aquests supòsits, has de lliurar a Gestió Acadèmica EUETIB la documentació específica abans de formalitzar la teva matrícula.

Quadrimestre de tardoranarIndex.png

11 al 22 de juliol de 2013 Presentació documentació acreditativa de caràcter econòmic per ajuts als estudis

Quadrimestre de primaveraanarIndex.png

20 de gener al 3 de febrer de 2014 Presentació documentació acreditativa de caràcter econòmic per ajuts als estudis

Documentació que cal presentaranarIndex.png

 • Família nombrosa:
  • Original i fotocòpia del títol vigent. Aquest document es lliura la primera vegada i no cal tornar-lo a presentar fins que, un cop caducat, es renovi.

   Les famílies nombroses de categoria general que presentin un títol on no consti el nombre de fills han d'adjuntar un certificat emès pel Departament d'Acció Social i Ciutadania que acrediti el nombre de fills d'aquesta unitat familiar. Aquest certificat s'expedeix de manera gratuïta.

 • Becari/Becària:
  • Sol·licitud formalitzada a través de l'e-Secretaria i, en cas necessari, aportació de documentació corresponent.
 • Matrícula d'Honor batxillerat/COU i a la universitat:
  • Certificat expedit pel centre de secundària on consti aquesta situació.
 • Premis de Olimpíades en camps del coneixement, reconegudes per la universitat:
  • Document acreditatiu.
 • Persones amb un grau mínim de minusvalidesa d'un 33%:
  • Certificat de l'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials o Organisme equivalent a la resta de Comunitats Autònomes.
 • Víctimes d'actes terroristes:
  • Presentació de la resolució administrativa corresponent i, en el cas del/de la cònjuge i els fills o filles, s'ha d'adjuntar, a més, el llibre de família.
 • Víctimes de violència de gènere:
  • Els documents acreditatius de la situació, d'acord amb el decret de preus, i el llibre de família en el cas de fills o filles.

 

Reconeixement de crèditsanarIndex.png

Semestre de tardoranarIndex.png

1 al 31 de juliol, i del 2 al 6 de setembre de 2013 Termini de sol·licituds
21 i 22 d'octubre de 2013 Matrícula d'estudiantat per reconeixement

Semestre de primaveraanarIndex.png

2 de desembre de 2013 al 15 de gener de 2014 Termini de sol·licituds
24 i 25 de febrer de 2014 Matrícula d'estudiantat per reconeixement

Documentació que cal presentaranarIndex.png

 • a. Per sol·licitud de reconeixement de crèdits d'estudis espanyols:
   • Sol·licitud.
   • Certificació acadèmica personal (original o fotocòpia compulsada).
   • Pla d'estudis i programes de les assignatures, publicats pel centre corresponent.
   • Còpia compulsada del document que acrediti la identitat i nacionalitat del sol·licitant, expedit per les autoritats competents del país d'origen o de procedència o per les autoritats espanyoles competents en matèria d'estrangeria. En el cas de ciutadans i ciutadanes espanyols, fotocòpia compulsada del DNI.
   • Rebut de pagament de la taxa d'estudi de sol·licitud de convalidació o adaptació.
 • b. Per sol·licitud de reconeixement de crèdits d'estudis estrangers:
   • Sol·licitud.
   • Títol oficial o certificat oficial acreditatiu.
   • Certificació acadèmica personal (original o fotocòpia compulsada).
   • Pla d'estudis i programes de les assignatures, publicats pel centre corresponent.
    • Tots aquests documents han de ser oficials, originals, expedits per les autoritats competents, i han d'estar legalitzats per via diplomàtica (visats pel cònsol espanyol al país estranger i, posteriorment, pel Ministeri d'Afers Exteriors a Madrid), excepte pel que fa als documents expedits als països de la Unió Europea, que no necessiten ser legalitzats, i els expedits als estats signataris del Conveni de I'Haia de 5 d'octubre de 1961, que només requereixen la postil·la corresponent (legalització abreujada) per part de les autoritats competents del país. Pel que fa als documents expedits als països signataris del Conveni Andrés Bello, aprovat al 1970 i modificat al novembre de 1990, poden ser legalitzats per via diplomàtica eliminant el tràmit de la legalització per part del Ministeri d'Afers Estrangers a Madrid. Així mateix, tots han d'anar acompanyats de la seva traducció oficial al castellà o al català. Quan les fotocòpies siguin compulsades i legalitzades per la representació diplomàtica o consular a Espanya del país del sol·licitant, no cal que vagin acompanyades dels documents originals.
   • Còpia compulsada del document que acrediti la identitat i nacionalitat del sol·licitant, expedit per les autoritats competents del país d'origen o de procedència o per les autoritats espanyoles competents en matèria d'estrangeria. En el cas de ciutadans i ciutadanes espanyols, fotocòpia compulsada del DNI.
   • Rebut de pagament de la taxa d'estudi de sol·licitud de convalidació o adaptació.

  Treball de Fi de Màster (TFM)anarIndex.png

  Semestre de tardoranarIndex.png

  De l'1 al 12 de juliol de 2013 Registre del títol de TFM (convocatoria ordinària i 2a convocatoria curs acadèmic 2012-13_2)
  26 de juliol de 2013 Matrícula TFM
  10 d'octubre de 2013 Dipòsit de TFM (convocatoria ordinària)
  21 al 25 d'octubre de 2013 Defensa de TFM (convocatoria ordinària)
  9 de desembre de 2013 Matrícula extraordinària de TFM (2a convocatoria curs acadèmic 2012-13_2)
  Del 25 al 29 de noviembre de 2013 Registre del títol de TFM (convocatoria extraordinària)
  28 de noviembre de 2013 Dipòsit de TFM (2a convocatoria curs acadèmic 2012-2013_2)
  12 de desembre de 2013 Matrícula de TFM (convocatoria extraordinària)
  16 i 17 de desembre de 2013 Defensa de TFM (2a convocatoria curs acadèmic 2012-2013_2)
  9 de gener de 2014 Dipòsit de TFM (convocatoria extraordinària)
  20 al 24 de gener de 2014 Defensa de TFM (convocatoria extraordinària)

  Semestre de primaveraanarIndex.png

  Del 20 al 23 de gener de 2014 Registre del títol de TFM (convocatoria ordinària)
  6 de febrer de 2014 Matrícula TFM
  20 de febrer de 2014 Dipòsit de TFM (convocatoria ordinària)
  10 a 14 de març de 2014 Defensa de TFM (convocatoria ordinària)
  Del 5 al 9 de maig de 2014 Registre del títol de TFM (convocatoria extraordinària)
  22 de maig de 2014 Matrícula extraordinària de TFM (convocatoria extraordinària)
  11 de juny de 2014 Dipòsit de TFM (convocatoria extraordinària i 2a convocatoria curs acadèmic 2013-14_1)
  23  al 27 de juny de 2014 Defensa de TFM (convocatoria extraordinària i 2a convocatoria curs acadèmic 2013-14_1)

   

  AvaluacióanarIndex.png

  Semestre de tardoranarIndex.png

  24 de gener de 2014 Data límit de recepció a Gestió Acadèmica d'informes d'avaluació de les assignatures
  3 de febrer de 2014 Actes d'avaluació (el resultat es podrà consultar a través d'e-Secretaria). Expedició de certificats i de resguard del títol.
  4 de febrer de 2014 Final de termini per sol·licitar continuïtat d'estudis. No aptes 1r any acadèmic.
  7 de febrer de 2014 Final de termini de reclamació dels resultats de l'avaluació

  Semestre de primaveraanarIndex.png

  2 de juliol de 2014 Data límit de recepció a Gestió Acadèmica d'informes d'avaluació de les assignatures
  9 de juliol de 2014 Actes d'avaluació (el resultat es podrà consultar a través d'e-Secretaria). Expedició de certificats i de resguard del títol.
  17 de juliol de 2014 Final de termini de reclamació dels resultats de l'avaluació
  21 de juliol de 2014 Final del termini per sol·licitar continuïtat d'estudis. no aptes de 1r any acadèmic