Vés al contingut (premeu Retorn)

2014-15: Calendari acadèmic del Màster d’Enginyeria en Energia

Any acadèmic 2014/2015

Aprovat per la Comissió Acadèmica del Màster

 

Índex

 

Calendari acadèmicanarIndex.png

Semestre de tardoranarIndex.png

15 de setembre de 2014 Inici del semestre
23 de desembre de 2014 Fi del semestre
11 de setembre de 2014
12 d'octubre de 2014
1 de novembre de 2014
6 de desembre de 2014
8 de desembre de 2014
25 de desembre de 2014
26 de desembre de 2014
1 de gener de 2015
6 de gener de 2015
Dies festius
(1) Dies no lectius

(1) Consulteu el taulons d'informació de cada centre per conèixer els dies festius locals, no lectius i el seu calendari d'obertura.

Semestre de primaveraanarIndex.png

16 de febrer de 2015 Inici del semestre
5 de juny de 2015 Fi del semestre

3 d'abril de 2015

6 d'abril de 2015

1 de maig de 2015

25 de maig de 2015

24 de juny de 2015

Dies festius

(2)

Dies no lectius

(2) Consulteu el taulons d'informació de cada centre per conèixer els dies festius locals, no lectius i el seu calendari d'obertura.

Matrícula ordinàriaanarIndex.png

Semestre de tardoranarIndex.png

21 de juliol de 2014 Publicació del llistat d'ordre de matrícula
22 de juliol de 2014 Matrícula ordinària d'estudiantat
22 al 24 de juliol de 2014 Període de sol·licitud d'instàncies derivadesdel procés de matrícula (e-Secretaria)
15 de setembre de 2014 Resolució de les instàncies derivades del procés de matrícula. El resultat de la resolució s'implementarà automàticament i es podrà consultar a e-secretaria.
30 de setembre de 2014 Tancament de matrícula
15 d'octubre de 2014 (3) Final de termini de presentació de sol·licituds de beca

(3) Pendent d'aprovació per part del Ministeri.

Semestre de primaveraanarIndex.png

9 de febrer de 2015 Publicació del llistat d'ordre de matrícula
10 de febrer de 2015 Matrícula ordinària d'estudiantat
10, 11, i 12 de febrer de 2015 Període de sol·licitud d'instàncies derivades del procés de matrícula (e-Secretaria)
13 de febrer de 2015 Resolució de les instàncies derivades del procés de matrícula. El resultat de la resolució s'implementarà automàticament i es podrà consultar a e-Secretaria.
27 de febrer de 2015 Tancament de la matrícula Final

 

Documentació acreditativa de caràcter econòmicanarIndex.png

Hi han certes condicions que poden afectar la teva matrícula: ajuts als estudis, bonificacions o exempcions.

En cas d'estar afectat per algun d'aquests supòsits, has de lliurar a Gestió Acadèmica EUETIB la documentació específica abans de formalitzar la teva matrícula.

Quadrimestre de tardoranarIndex.png

9 al 14 de juliol de 2014 Presentació autorització SEPA.(4)
14 al 21 de juliol de 2014 Presentació de sol·licituds i documentació acreditativa de caràcter econòmic per ajuts als estudis: estudiantat general (matriculat en cursos anteriors)

(4) El 28 de febrer de 2014 ha entrat en funcionament SEPA (Zona Única de Pagaments en Euros). Per això, a partir del curs 2014/2015, per realitzar pagaments domiciliats, fraccionats i devolucions si s’escau, és imprescindible lliurar a la Universitat una ordre de domiciliació signada pel titular del compte i l'estudiant. Els estudiants matriculats en cursos anteriors poden descarregar l’imprès a través d’e-Secretaria.

Quadrimestre de primaveraanarIndex.png

2 al 9 de febrer de 2015 Presentació documentació acreditativa de caràcter econòmic per ajuts als estudis i Presentació autorització SEPA.(4)

Documentació que cal presentaranarIndex.png

 • Família nombrosa:
  Original i fotocòpia del títol vigent. Aquest document es lliura la primera vegada i no cal tornar-lo a presentar fins que, un cop caducat, es renovi.
  Les famílies nombroses de categoria general que presentin un títol on no consti el nombre de fills han d'adjuntar un certificat emès pel Departament d'Acció Social i Ciutadania que acrediti el nombre de fills d'aquesta unitat familiar. Aquest certificat s'expedeix de manera gratuïta.
 • Matrícula d'Honor batxillerat/COU i a la universitat:
  Certificat expedit pel centre de secundària on consti aquesta situació.
 • Premis de Olimpíades en camps del coneixement, reconegudes per la universitat:
  Document acreditatiu.
 • Persones amb un grau mínim de minusvalidesa d'un 33%:
  Certificat de l'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials o Organisme equivalent a la resta de Comunitats Autònomes.
 • Víctimes d'actes terroristes:
  Presentació de la resolució administrativa corresponent i, en el cas del/de la cònjuge i els fills o filles, s'ha d'adjuntar, a més, el llibre de família.
 • Víctimes de violència de gènere:
  Els documents acreditatius de la situació, d'acord amb el decret de preus, i el llibre de família en el cas de fills o filles.

Reconeixement de crèdits anarIndex.png

Semestre de tardoranarIndex.png

1 al 31 de juliol, i del 3 al 5 de setembre de 2014 Termini de sol·licituds
23 i 24 d'octubre de 2014 Matrícula d'estudiantat per reconeixement

Semestre de primaveraanarIndex.png

1 de desembre de 2014 al 15 de gener de 2015 Termini de sol·licituds
26 i 27 de febrer de 2015 Matrícula d'estudiantat per reconeixement

Documentació que cal presentaranarIndex.png

 • a. Per sol·licitud de reconeixement de crèdits d'estudis espanyols:
   • Sol·licitud.
   • Certificació acadèmica personal (original o fotocòpia compulsada).
   • Pla d'estudis i programes de les assignatures, publicats pel centre corresponent.
   • Còpia compulsada del document que acrediti la identitat i nacionalitat del sol·licitant, expedit per les autoritats competents del país d'origen o de procedència o per les autoritats espanyoles competents en matèria d'estrangeria. En el cas de ciutadans i ciutadanes espanyols, fotocòpia compulsada del DNI.
   • Rebut de pagament de la taxa d'estudi de sol·licitud de convalidació o adaptació.
 • b. Per sol·licitud de reconeixement de crèdits d'estudis estrangers:
   • Sol·licitud.
   • Títol oficial o certificat oficial acreditatiu.
   • Certificació acadèmica personal (original o fotocòpia compulsada).
   • Pla d'estudis i programes de les assignatures, publicats pel centre corresponent.
    • Tots aquests documents han de ser oficials, originals, expedits per les autoritats competents, i han d'estar legalitzats per via diplomàtica (visats pel cònsol espanyol al país estranger i, posteriorment, pel Ministeri d'Afers Exteriors a Madrid), excepte pel que fa als documents expedits als països de la Unió Europea, que no necessiten ser legalitzats, i els expedits als estats signataris del Conveni de I'Haia de 5 d'octubre de 1961, que només requereixen la postil·la corresponent (legalització abreujada) per part de les autoritats competents del país. Pel que fa als documents expedits als països signataris del Conveni Andrés Bello, aprovat al 1970 i modificat al novembre de 1990, poden ser legalitzats per via diplomàtica eliminant el tràmit de la legalització per part del Ministeri d'Afers Estrangers a Madrid. Així mateix, tots han d'anar acompanyats de la seva traducció oficial al castellà o al català. Quan les fotocòpies siguin compulsades i legalitzades per la representació diplomàtica o consular a Espanya del país del sol·licitant, no cal que vagin acompanyades dels documents originals.
    • Tots els documents expedits a l’estranger vagin acompanyats de la traducció oficial al castellà o al català.. La traducció oficial es pot fer:
     • 1. Mitjançant un traductor jurat o traductora jurada, que ha de tenir l’autorització corresponent o ha d’estar inscrit a Espanya.
     • 2. Mitjançant qualsevol representació diplomàtica o consular de l'Estat espanyol a l’estranger.
     • 3. Mitjançant la representació diplomàtica o consular a Espanya del país del qual té la ciutadania la persona que fa la sol·licitud o del país del qual procedeix el document.
     • 4. Mitjançant traductor oficial a l’estranger, la signatura del qual estigui degudament legalitzada.
    • Quan les fotocòpies siguin compulsades i legalitzades per la representació diplomàtica o consular a Espanya del país del sol·licitant, no cal que vagin acompanyades dels documents originals
   • Còpia compulsada del document que acrediti la identitat i nacionalitat del sol·licitant, expedit per les autoritats competents del país d'origen o de procedència o per les autoritats espanyoles competents en matèria d'estrangeria. En el cas de ciutadans i ciutadanes espanyols, fotocòpia compulsada del DNI.
   • Rebut de pagament de la taxa d'estudi de sol·licitud de convalidació o adaptació.

  Programes de mobilitat internacionalanarIndex.png

  Semestre de tardoranarIndex.png

  2a quinzena del mes d'octubre de 2014 Reassignació de places vacants per estades de mobilitat al quadrimestre de primavera del curs acadèmic 2014-15
  A partir de 16 de febrer de 2015 Convocatòria de places per estades de mobilitat al curs acadèmic 2015-16
  2 al 6 de març de 2015 Assignació de places de mobilitat

  (5) Poden existir programes de mobilitat o d'intercanvi que segueixen el seu propi calendari. Per a més informació, adreceu-vos a Gestió Acadèmica EUETIB.

   

  Treball de Fi de Màster (TFM)anarIndex.png

  Semestre de tardoranarIndex.png

  Tràmits de registre de TFM

  1 al 14 de juliol de 2014

  Registre TFM a matricular en el quadrimestre de tardor
  4 al 28 de noviembre de 2014 Registre TFM a matricular en el quadrimestre de primavera

  Tràmits de defensa de TFM ordinari

  28 de noviembre de 2014 Fi del termini de sol·licitud d’esmenes de dades que consten al registre de títol TFM
  13 de gener de 2015 Dipòsit del TFM
  19 al 30 de gener de 2015 Avaluacions TFM (defensa)

  Tràmits de defensa de TFG (convocatòria addicional) (6)

  17 de setembre de 2014 Termini de sol·licitud de matrícula addicional de TFM
  19 de setembre de 2014 La matrícula s’implementarà automàticament. L’estudiant haurà de descarregar des d e-Secretaria la taxa de matrícula i fer l’abonament.
  14 d’octubre de 2014 Dipòsit del TFM
  Del 27 al 31 d’octubre de 2014 Avaluacions TFM (defensa)

  (6) Si l’estudiant no fa la sol·licitud en el termini establert, es considerarà que opta per fer una matrícula ordinària en futurs quadrimestres. En aquest cas, la qualificació del TFG matriculat serà un “NP” i la següent matrícula ordinària implicarà el pagament complet, amb el recàrrec corresponent per repetició.

  En cas que es produeixi un canvi de projecte, no es podrà fer la matrícula addicional.

  *Per a més informació, consulteu l’apartat de matrícula de TFG (apartat 2.4.6 NAEG)

  Semestre de primaveraanarIndex.png

  Tràmits de registre de TFM

  Del 7 al 30 abril de 2015 Registre TFM a matricular en el quadrimestre de tardor (curs 2015-16)

  Tràmits de defensa de TFM ordinari

  30 abril de 2015 Fi del termini de sol·licitud d’esmenes de dades que consten al registre de títol TFM
  9 de juny de 2015 Dipòsit del TFM
  22 de juny al 2 de juliol de 2015 Avaluacions TFM (defensa)

  Tràmits de defensa de TFG (convocatòria addicional) (7)

  8 de gener de 2015 Termini de sol·licitud de matrícula addicional de TFM

  13 de gener de 2015

  Termini de sol•licitud de matrícula addicional de TFM. Has de sol·licitar-ho presentant una instància a Gestió Acadèmica EUETIB.
  18 de febrer de 2015 La matrícula s’implementarà automàticament. L’estudiant haurà de descarregar des d e-Secretaria la taxa de matrícula i fer l’abonament
  5 de maig de 2015 Dipòsit del TFG
  Del 25 al 29 de maig de 2015 Avaluacions TFG (defensa)

  (7) Si l’estudiant no fa la sol·licitud en el termini establert, es considerarà que l’estudiant opta per fer una matrícula ordinària en futurs quadrimestres. En aquest cas, la qualificació del TFM matriculat serà un “NP” i la següent matrícula ordinària implicarà el pagament complet, amb el recàrrec corresponent per repetició.

  En cas que es produeixi un canvi de projecte, no es podrà fer la matrícula addicional.

  *Per a més informació, consulteu l’apartat de matrícula de TFM (apartat 3.12 NAMU)

  Tràmits de defensa de TFG (convocatòria addicional) (8)

  9 de juny de 2015 Termini de sol•licitud de matrícula addicional de TFM (*1) per a estudiant que ha fet la primera matrícula de TFM en el quadrimestre de primavera del curs acadèmic 2014-15.

  (7) Si l’estudiant no fa la sol·licitud en el termini establert, es considerarà que l’estudiant opta per fer una matrícula ordinària en futurs quadrimestres. En aquest cas, la qualificació del TFM matriculat serà un “NP” i la següent matrícula ordinària implicarà el pagament complet, amb el recàrrec corresponent per repetició.

  En cas que es produeixi un canvi de projecte, no es podrà fer la matrícula addicional.

  *Per a més informació, consulteu l’apartat de matrícula de TFM (apartat 3.12 NAMU)


  AvaluacióanarIndex.png

  Semestre de tardoranarIndex.png

  3 de febrer de 2015 Data límit de recepció a Gestió Acadèmica d'informes d'avaluació de les assignatures
  3 de febrer de 2015 Final de termini per sol·licitar continuïtat d'estudis.
  6 de febrer de 2015 Actes d'avaluació (el resultat es podrà consultar a través d'e-Secretaria). Expedició de certificats i de resguard del títol.
  12 de febrer de 2015 Final de termini de reclamació dels resultats de l'avaluació

  Semestre de primaveraanarIndex.png

  3 de juliol de 2015 Data límit de recepció a Gestió Acadèmica d'informes d'avaluació de les assignatures
  9 de juliol de 2015 Actes d'avaluació (el resultat es podrà consultar a través d'e-Secretaria). Expedició de certificats i de resguard del títol.
  16 de juliol de 2015 Final de termini de reclamació dels resultats de l'avaluació
  20 de juliol de 2015 Final del termini per sol·licitar continuïtat d'estudis.